Podstawowe cele EDO

Podstawowym  celem  Ekologicznego  Doświadczalnictwa  Odmianowego(EDO)  jest  ocena przydatności odmian różnych grup roślin do uprawy w warunkach produkcji ekologicznej. Założenia, oraz  organizacja  bazy  badawczej  systemu  EDO  zostały  stworzone  w  2018  r.  we  współpracy  z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.  Pierwsze badania w ramach  systemu  EDO  obejmowały  ocenę  odmian  zbóż  jarych:  pszenicy,  jęczmienia  i  owsa.  W kolejnych latach planowane jest zwiększenie zakresu gatunków objętych badaniami oraz liczby punktów doświadczalnych.

Zaplanowane cele w ramach EDO realizowane są poprzez:

I.stworzenie  w  kilku  lokalizacjach,  uwzględniających optymalne  warunki  do  uprawy poszczególnych  gatunków,  bazy  badawczej  w  postaci  pól  eksperymentalnych prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego;

II.opracowanie  spójnej  metodyki  badań  obejmującej  m.in.  zakładanie  doświadczeń, prowadzenie obserwacji, ocenę występowania i nasilenia czynników ograniczających plonowanie, dokumentację wyników; 

III.opracowanie arkuszy dokumentacyjnych uwzględniających ocenę odmian i ich reakcję na uprawę w warunkach produkcji ekologicznej, wdrożenie systemu obiegu informacji z wykorzystaniem dostępu do bazy danych COBORU;

IV.opracowanie  strony  internetowej  informującej  na  bieżąco  o  uzyskanych  wynikach badań.